Muktodhara - Kanthajoddhader 25 Bachhar 2013

Kanthajoddhader 25 Bachhar 2013 – Agamanee

Posted on

Title: Chorus – Agamanee

Stage: Kanthajoddhader 25 Bachhar 2013

Organizer: Abritti Samannay Parishad

Location: Dhaka

Performer: Shamim, Iqbal, Himel, Rafiq, Sume, Sangita, Luna, Keya, Shaila Laboni and Bakul

Date: April 12, 2013