Muktodhara - Naree Nirjatan, Shishu Hatya O Jangeegoshtheeke Pratihata 2015

-Naree Nirjatan, Shishu Hatya O Jangeegoshtheeke Pratihata 2015

Posted on

Title: Chorus – Agamanee

Stage: Naree Nirjatan, Shishu Hatya O Jangeegoshtheeke 2015

Organizer: Bangladesh Abritti Samannay Parishad

Location: Shaheedminar, Dhaka Medical, Dhaka

Performer: Esti, Rafiq, Sume, Bakul, Shaila Laboni, Keya and Sangita

Date: ? … 2015


Muktodhara - Naree Nirjatan, Shishu Hatya O Jangeegoshtheeke Pratihata 2015