Muktodhara - Rabindra Sardhashata Janmabarshiki 2011

Rabindra Sardhashata Janmabarshiki 2011

Posted on

Title: Shishutirtha

Stage: Rabindra Sardhashata Janmabarshiki 2011

Organizer: Abritti Samannay Parishad

Location: TSC, University of Dhaka, Dhaka

Performer: Rijvi, Tito, Palash, Tomal, Sajjad, Nishat, Sume, Keya, ?, Sangita, Shaila Laboni and Bakul

Date: May 20, 2011